U proizvodnom programu na¹e firme je slijedeæe:

  • lamele statora i rotora elektromotora
   • lamele standardih elektromotora od IEC 63 do IEC 180
   • lamele elektromotora specijalnih rezova, prema ¾elji kupca
  • usluga rezanja lima iz kolutova na trake ¾eljene ¹irine
  • usluga tlaènog lijevanja proizvoda od aluminija i aluminijskih legura
  •  


 

 

Elmok - product

Detalj raznolikosti na¹ih proizvoda

 

Elmok - product

Detalj raznolikosti na¹ih proizvoda

 

 

 

Elmok d.o.o.

 

OSNOVANI:  - 1997. godine kao dio koncerna Konèar Elektroindustrija d.d. Zagreb.

1.1.2004. godine nakon provedene privatizacije poslujemo u 100% u privatnom vlasni¹tvu pod nazivom ELMOK d.o.o.

POSLOVANJE: gotovo 20% izvozi se u zemlje EU (Njemačka, Italija, Slovenija, Irska.) ali i ¹ire

MISIJA: Okrenuti buduænosti i stalnom ¾eljom za napredovanje, nagla¹avajuæi kvalitetu i inovativnost kao dugoroène ciljeve na¹eg rada, svojim poslovanjem mo¾emo udovoljiti svim zahtjevima tr¾i¹ta